.: HLAVNÍ STRÁNKA :.


Nadační fond v Číhošti – hodnocení po šesti letech

Nadační fond jsme založili v roce 2012. Farníkům ale i lidem z okolí nebyl lhostejný stav číhošťského kostela a chtěli pomoci s jeho obnovou.

Od roku 2012 až do roku 2017 se nám podařilo ve spolupráci s farností provést mnoho potřebných oprav – kompletně jsme zpevnili venkovní taras a obnovili oplocení včetně brány, vyměnili elektroinstalaci v celém kostele, provedli odvlhčení kostela účinným odvětráním, vymalovali celý interiér kostela, vyměnili střešní krytinu na věži kostela, bočním vstupu a nad sákristií za modřínovou štípanou šindelovou krytinu. Nevyužívanou farní garáž jsme přebudovali v potřebné sociální zařízení, opravili jsme fasádu na celém kostele, vybudovali přístupové chodníky ke kostelu, opravili farní zeď včetně brány. Na odborné práce jsme si museli zjednávat firmy, ale mnoho prací jsme prováděli svépomocí – pomáhat přicházeli místní dobrovolníci ale i lidé z okolí, velkou oporou nám byl i místní obecní úřad – náš zřizovatel, místní firma Klas a.s. ale i jiné firmy z okolí. Chtěla bych touto formou poděkovat všem dobrovolníkům za nezištnou výpomoc při opravách kostela nejen při naší činnosti ale i všem, kteří o kostel a faru pečovali i před naším působením. Velké díky patří i všem dárcům za finanční podporu našich aktivit.

V roce 2014 byly, především díky panu Doležalovi – životopisci o P.Toufarovi, nalezeny na ďáblickém hřbitově v Praze ostatky P. Toufara. Genetickými testy byla potvrzena jejich pravost. Poté byly 12.7. 2015 slavnostně uloženy ostatky P.Toufara v číhošťském kostele. Pro tento slavnostní akt byla vyrobena nerezová schrána na ostatky a přímo v kostele vybudován hrob P.Toufara. Návratem Toufarových ostatků zpět do Číhoště došlo k obrovskému zadostiučinění – P. Toufar se do Číhoště vrátil po dlouhých 65. letech. Ukládání ostatků bylo doprovázeno projevenou obrovskou úctou nás mnoha přítomných. Nyní je na místě, abych zde upřímně poděkovala všem, kteří se jakkoli zasloužili o nález ostatků P.Toufara a především jejich návrat zpět do svého posledního působiště.

Když jsme v roce 2012 zakládali NF, netušili jsme, co se bude dít, co se nám podaří. Po návratu Toufarových ostatků zpět do Číhoště jakoby naše počínání nabylo pravé smysuplnosti – kostel jsme měli připravit jako důstojné místo pro návrat P.Toufara zpět do Číhoště.

Našimi aktivitami ale nejsou pouze brigády a opravy kostela. Pořádáme různé benefiční akce – koncerty, připomínky událostí z osudných 50. let minulého století. Díky tomu máme možnost setkávat se s mnoha lidmi navzájem, lidé se do Číhoště rádi vracejí. Bez nadsázky lze říci, že odkaz P.Toufara je i v setkávání lidí, navazování nových přátelství, projevované úctě P. Toufarovi. To vše se daří díky pochopení a spolupráci se současným panem farářem, který je této myšlence velice nakloněn.

V současné době se zdá, že naše původní poslání – oprava kostela, je ve velké míře splněno.

Královéhradecká diecéze nyní zvažuje zadání architektonické soutěže na vypracování studie o celkovém využití kostela, fary a přilehlých ploch. Studie by měla zacílit na stávající prostory a plochy tak, aby tyto byly komplexně využity především pro poutníky a Číhošť zůstala živou farností. Mohlo by zde být vybudováno zázemí pro poutníky, venkovní podium apod. Všechny tyto úpravy by měly být prováděny se zřetelem před možným blahořečením P.Toufara.

Do číhošťského kostela přijíždějí poutníci z různých koutů naší vlasti, ale i ze zahraničí, kteří se chtějí poklonit památce P.Toufara, požádat u něj za přímluvu ve svých těžkých životních údobích, poděkovat za jeho nezpochybnitelnou víru.

Stále věříme, že má cenu připomínat životní příběh P.Toufara i v dnešní době. Jeho smrt nebyla pouze tragická a nesmyslná. Je to příběh o hluboké víře ale také o odpuštění.

Věra Kovandová - předsedkyně NFNávrh na činnost NF v roce 2018

a) Vyměnit zkorodovaný okap na budově fary aby bylo zabráněno další degradaci omítek a budovy jako celku – náklady budou hrazeny z účtu NF
b) Zadat provedení průzkumu zdravotního stavu krovu nad lodí, presbytářem i věží kostela – náklady budou hrazeny z účtu NF
c) Do lavic v kostele nainstalovat topná tělesa – náklady budou hrazeny z účtu NF

Uspořádat benefiční koncert – termín bude upřesněnVýstava o životním osudu P.Toufara na faře

Výstava je otevřena vždy po konání bohoslužeb, www.farnostcihost.cz

Po předchozí telefonické (emailové) domluvě je možno domluvit návštěvu výstavy a kostela i v jiný termín.

Kontakty:
Nadační fond
- Kovandová Věra - +420 728 916 111, kovandova.vera@seznam.cz

Farnost Číhošť
- P. Ing. Fiala Tomáš - +420 732 303 370, fialat@email.cz

Fotogalerie - Výstava o životním osudu P.Toufara na faře

VýstavaBlahořečení začalo

Blahořečení začalo

65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. J. Toufara (video, mpg, 178 MB)